Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

Cadrul legal:

  • Ordonanța de urgență nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”;
  • HG 766/2020 de pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a ı̂ntreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, din 10.09.2020 și a schemei de ajutor de minimis;

Ce scop are acest program?

Programul guvernamental are drept scop stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea achiziționării de bunuri mobile noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție.

Ce promite programul?

Statul prin FNGCIMM[1] va acorda garanții beneficiarilor  în cadrul contractelor de leasing financiar, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT şi tehnologia informației şi în procent de maximum 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

De asemenea, se pot acorda facilități de subvenționare a dobânzilor în procent de până la 50% pentru finanțările garantate și subvenționare a comisionului de administrare și de risc de până la 100%, sub forma unui ajutor de minimis.

Atenție, plata ajutorului de minimis sub forma subvențiilor acordate la dobânzi și comisioanelor de administrare și de risc se va efectua numai până la data de 31.10.2021, cu posibilitatea ulterioară de prelungire în limita bugetului alocat schemei prin Programul “Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat”.

Care sunt beneficiarii programului?

Persoanele care pot benefica de facilitățile programului sunt operatorii economici care sunt organizați sub formă de societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producție, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, asociațiile sau fundațiile nonprofit care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, entitate care are calitatea de utilizator în accepțiunea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din aproape toate sectoarele de activitate și care îndeplinesc și următoarele condiții:

 a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțatorul;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni sau, dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observație și substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite;

altele decât instituțiile de credit;

d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni;

e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanțatorului;

f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;

g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central;

h) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost pe durata a trei exerciții financiare consecutive, respectiv anul în curs și ultimele două exerciții financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene; termenul “întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

i) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională,

insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

j) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente, după caz.

Ce sectoare de activitate NU pot beneficia de program:

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului beneficiarii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Categoriile de bunuri mobile care pot fi achiziționate în cadrul programului:

în funcție de obiectul de activitate al beneficiarului, fără a se limita la acestea:

a) autoutilitară – autovehicul transport marfă – autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă;

b) autocar – autobuz definit conform prevederilor art. 3 pct. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari, amenajat și dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicția de a transporta persoane în picioare;

c) echipamente – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, respectiv mașini, utilaje și instalații de lucru etc., destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat;

d) utilaje – totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat;

e) echipamente IT și tehnologia informației – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware și software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea – procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea informației prin folosirea computerelor – calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul – tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme

portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audiovideo etc.

*  BUNURILE POT FI NOI SAU SECOND HAND

** VALOAREA MAXIMĂ A FINANȚĂRII ESTE DE 5.000.000 LEI ȘI CU O DURATĂ MAXIMĂ DE 72 LUNI;

Ce trebuie să faci pentru a intra în program?

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord de finanțare din partea FNGCIMM. Procedura de selecție a beneficiarilor, de emitere a acordului de finanțare și a plății ajutorului de minimis se efectuează de către FNGCIMM conform prevederilor prezentei hotărâri.

Persoanele care doresc se pot înregistra online pentru verificare la adresa

https://www.fngcimm.ro/informatii-solicitari-garantii-imm

Avocat Drd. Dragoș GHEORGHE

București, 18.09.2020