Zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor.

Atenție angajatori, ce sancțiuni riscați dacă nu acordați zilele libere salariaților care solicită acest lucru pentru supravegherea copiilor.

La data de 28.08.2020 a intrat în vigoare OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit aceste ordonanțe de urgență, pot beneficia de zile libere părinții care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

–  au copii cu vârsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de pana la 26 de ani, înscriși in cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie anteprescolara;

– celălalt părinte nu beneficiază, la rândul sau, de zile libere.

De asemenea, nu pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor minori, părinții care se află în una dintre următoarele situații:

–  este in concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, aprobata cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările si completările ulterioare;

– este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați in întreținere;

– se afla in concediu de odihna/concediu fără plata;

– are raportul de munca suspendat pentru întreruperea temporara a activității angajatorului, in condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

– nu realizează venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activități agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

ATENȚIE ANGAJATORI!

Sunt aplicabile amenzi contravenționale între 1000 și 2000 lei angajatorilor care nu acordă zilele libere prevăzute de OUG 147/2020 pentru salariații care solicită acest drept.

Indemnizația pentru fiecare zi libera solicitată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este în cuantum de 75% din salariul de baza corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Impozitul și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru munca aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se plătesc de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pana la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Aceste cheltuieli se decontează

Angajatorii vor depune în termen de 30 de zile de la efectuarea plății în scris sau în format electronic, cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor indicate mai sus.

Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.